Togo - 1999

Mavi baştankara
Blue Tit
Cyanistes caeruleus


14620 | A | H, k